Leírás

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 69479
Intézményi iktatószám: klik031534001/103-1/2024


ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT
Detki Petőfi Sándor Általános Iskola


pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében


Tanító


Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A köznevelési törvényben előírtak alapján, az
intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek
képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való
fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A tanítói
tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások
ellátása. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők
felsorolásával,
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (3. személlyel közlés),
• három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint
annak igazolására, hogy a köznevelési foglalkoztatott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás
hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve
annak igazolására, hogy a köznevelési foglalkoztatott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
• motivációs levél (esetleges referenciák).


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Detki
Petőfi Sándor Általános Iskola Heves Vármegye, 3275 Detk, Árpád utca 3.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: klik031534001/103-
1/2024, valamint a munkakör megnevezését: Tanító
vagy
Elektronikus úton Dr. Vona-Túri Diána igazgató részére sulidetk@petofi-detk.edu.hu e-mail
címen keresztül.


A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Dr. Vona-Túri Diána nyújt, a 06 30 341
6645 telefonszámon.


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 69479
Intézményi iktatószám: klik031534001/103-1/2024
Az intézménnyel kapcsolatban további információt a https://www.detkisuli.hu/ honlapon
szerezhet.


Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
FEOR besorolás: 2431 Általános iskolai tanár, tanító
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Detk
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Hatvani Tankerületi Központ
Munkavégzés helye: Heves Vármegye, 3275 Detk, Árpád utca 3.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló
2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a
pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.
30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.


Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Cselekvőképesség


Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges
információ mező tartalmazza az iskolai végzettségi követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
- magyar állampolgárság.


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 69479
Intézményi iktatószám: klik031534001/103-1/2024


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.25. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról – az igazgató javaslata alapján – a
kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.01. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://www.detkisuli.hu/
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.09.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.16.
Követelmények

Bónuszok

Előnyök

Felelősségek